Havsnakk på kaikanten

Havsnakk på kaikanten

Havsnakk på kaikanten (lecture series in Norwegian) 

Sted: Naustet på SALT

Velkommen til Havsnakk på kaikanten på Naustet i SALT i Oslo. Vi er glade for å presentere to svært viktige samtaler før påske. Den første retter fokus på lyd og lydforurensning i havområdene og den andre ser nærmere på kampen om havrommet som blant annet følger av regjeringens nye havstrategi slik den er formulert i dokumentet Ny vekst, stolt historie.

Torsdag 23. mars klokken 19.00 Effekten av menneskeskapt støy på artene i havet

Havet ligger speilblankt og stille, tror vi – men lytter vi med hydrofoner under vann, får vi tilgang til hvaler og andre arters kommunikasjon i konkurranse med lyder fra sonar, fiskefartøy, turistskip, ferger – og ikke minst forskningsskip. Hvordan innvirker disse andre menneskeskapte lydene på hvalens vandringer og fiskens og krepsdyrene livsvilkår?

Lydkunstner Jana Winderen presenterer undervannsopptak fra havdypene og samtaler med Petter H. Kvadsheim (Forsvarets forskningsinstitutt) og hvalturismeforsker Britt Kramvig (UiT Norges Arktiske Universitet). Kvadsheim har over flere tiår har arbeidet med seismikk og andre lydbølgers påvirkning på sjøpattedyr, og har bidratt til miljødepartementets kunnskapsinnhenting på effekter av menneskeskapt støy på havmiljø. Winderen var vinteren 2017 i fjordene utenfor Tromsø og gjorde opptak av spekkhogg og knølhvals interaksjon med sildesnurpere, ferger og turistbåter.

Les mer:
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2017/Februar-2017/Effekter-av-menneskeskapt-stoy-pa-havmiljo—rapport-til-Miljodirektoratet-om-kunnskapsstatus/

Onsdag 29. mars klokken 19.00 Kampen om havrommet

’Havrommet’ er den nye store nasjonale satsingen. Havet beskrives i dag som den fremtidige blå åkeren og havrommet i politiske dokumenter. Samtidig trues havet av miljøgifter, og den globale oppvarmingens konsekvenser for artene meldes inn i debatten. Norges havareal er fem ganger større enn landområdene. Likevel kan det bli trangt. Særlig i kystsonen. I denne debatten vil vi undersøke havrommet som arena for motstridende interesser, der fiskeri, olje, oppdrett, turisme, havet som hjemsted for sjøpattedyr og havet som ferdselsåre står mot hverandre.
Samtale mellom Silje Lundberg (Naturvernforbundet) og Bente Aasjord (spesialrådgiver nordområdene, Fagforbundet) som modereres av Hilde Reinertsen (Senter for teknologi, innovasjon og kultur UiO).

Les mer om regjeringens havstrategi her: https://www.regjeringen.no/contentassets/1ed01965de3249f689f1938ad3c0b672/nfd_havstrategi_webfil.pdf

Den første sesongen av Havsnakk på kaikanten er programmert av Hilde Methi (kunstkurator) og Britt Kramvig (UiT, Norges arktiske universitet) i forlengelse av lydkunstprogrammet NORD. NORD inneholder lydarbeid av Biosphere, Margrethe Pettersen og Jana Winderen. NORD presenteres i Árdna og i Den arktiske pyramide under åpningssesongen til SALT Oslo.